تاريخ : 5 Sep 2012 | ۱۸:۵۷ بعد از ظهر | نویسنده : Mehran
اصطلاحاتی که در اینجا آورده شده تعدادی از ئر کاربرد‌ترین اصطلاحات زبان آلمانی است و یادگیری آنها ضروری است

Guten Morgen goot-en mor-gen

صبح بخیر

 

Guten Tag goot-en tahk

 سلام/ روز بخیر

 

Guten Abend goot-en ah-bent

شب بخیر/ عصر بخیر

 

Gute Nacht goot-eh nakht

شب بخیر

 

Auf Wiedersehen owf vee-dair-zayn

 خدا حافظ

 

Bitte bih-tuh

لطفا

 

Danke dahn-kuh

ممنونم

 

Bitte schön bih-tuh shurn

خواهش می‌کنم

 

Ja/Nein yah/nine

خیر/ بله

Herr/Frau/Fräulein hair/frow/froi-line

دوشیزه/ خانم / آقا

 

Wie geht es Ihnen? vee gayt es ee-nen

(حال شما چطور است؟ (رسمی

 

Wie geht's? vee gayts

(چالت چطوره؟ (غیر رسمی

 

Ich bin müde. ikh bin moo-duh

.من خسته هستم

 

Ich bin krank. ikh bin krahnk

.من مریض هستم

 

Ich habe Hunger. ikh hah-buh hoong-er

.من گرسنه هستم

 

Ich habe Durst. ikh hah-buh dirst

.من تشنه هستم

 

Gut/Es geht/So lala goot/ess gate/zo lahlah

خوبه / درسته

 

Schlecht/Nicht Gut shlekht/nisht goot

خوب نیست/ بد

 

Wie heißen Sie? vee hie-ssen zee

(اسم شما چیست؟ (رسمی

 

Wie heißt du? vee hiesst doo

(اسم تو چیست؟ (غیر رسمی

 

Ich heiße... ikh hie-ssuh

.اسم من ... است

 

Mein Name ist... mine nah-muh isst

.اسم من ... است

 

Woher kommen Sie? vo-hair koh-men zee

(شما اهل کجا هستید؟ (رسمی

 

Woher kommst du? vo-hair kohmst doo

(اهل کجایی؟ (غیر رسمی

 

Wo wohnen Sie? vo voh-nen zee

(کجا زندگی می‌کنید؟ (رسمی

 

Wo wohnst du? vo vohnst doo

(کجا زندگی می‌کنی؟ (غیر رسمی

 

Ich komme aus Iran.ikh koh-muh ows dane fair-ine-ik-ten shtat-en

.من ایرانی هستم

 

Ich wohne in... ikh voh-nuh in

.من در ... زندگی می‌کنم

 

Wie alt sind Sie? vee alt zint zee

(چند سالتان است/ چقدر سن دارید؟ (رسمی

 

Wie alt bist du? vee alt bisst doo

(چند سالته؟ (غیر رسمی

 

Ich bin ____ Jahre alt. ikh bin ____ yaa-reh alt   من ... سن دارم/ من ... ساله هستم.     

 

Sprechen Sie Deutsch? shpreck-en zee doytch

آیا شما می‌توانید آلمانی صحبت کنید؟ (رسمی)

 

Sprichst du Englisch? shprikhst doo eng-lish

(می‌تونی انگلیسی صحبت کنی؟ (غیر رسمی

 

Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Japanisch frahn-tsur-zish, ee-tahl-yay-nish, spahn-ish, roos-ish, yah-pahn-ish

ژاپنی, روسی, اسپانیایی, ایتالیایی, فرانسوی

 

Ich spreche... ikh shpreck-uh

.من می‌توانم به (زبان) ... صحبت کنم

 

Ich spreche kein... ikh shpreck-uh kine

.من نمی‌توانم به (زبان) ... صحبت کنم

 

Ich verstehe [nicht]. ikh fehr-stay-eh [nisht]

[من می‌فهمم [نمی‌فهمم

 

Ich weiß [nicht]. ikh vise [nisht]

[من می‌دانم [نمی‌دانم

 

Entschuldigen Sie ehnt-shool-dih-gun zee

.ببخشید

 

Es tut mir leid. ehs toot meer lite

.معذرت می‌خواهم

 

Bis später/bald biss shpay-ter/bahlt

.بعدا / به زودی می‌بینمت

 

Tschüs/Tschau  tchews/chow

(خدا حافظ (غیر رسمی

 

Ich liebe dich. ikh leeb-uh dish

.دوستت دارم

 

Ich liebe Sie. ikh leeb-uh zee

همه شما را دوست دارم

 

 تاريخ : 15 Jan 2009 | ۱:۲۳ قبل از ظهر | نویسنده : Mehran
خوب اولین درس آموزش زبان آلمانی را با معرفی حروف الفبای این زبان آغاز می کنم.

الفبای رسمی زبان آلمانی متشکل از ۲۶ حرف است که هر یک از این حروف تلفظ خاصی دارد که من در زیر، آنها را به همراه تلفظشان قرار داده ام تا شما بتوانید بهتر با آنها آشنا شوید.

 

حرف تلفظ حرف

تلفظ

A آ N

اِن

B بِ O

اُ

C

سِ

P

پ

D د Q

کو

E اِ R

اق(بین خ و ق)

F اِف S

اِس

G گِ T

تِ

H ها U

او

I ای V

فاو

J یوت W

و

K کا X

ایکس

L اِل Y

اُپسیلون

M اِم Z

(ت)ست

 البته در زبان آلمانی حروف دیگری  را نیز مشاهده خواهید کرد این حروف عبارتند از :

ä    ,  ö   ,   ü  ,   ß

درباره این حروف نیز در درس های بعدی بیشتر توضیح خواهم داد.

برای آشنایی بهتر با تلفظ حروف الفبای آلمانی فایل صوتی زیر را دانلود نمایید: 

دانلود فایل تلفظ الفبای آلمانی

حجم :433 کیلوبایت

لطفا نظرات خود را نیز بیان کنید تا من بتوانم در آموزش ها بازبینی های لازم را به عمل آورم.ممنونتاريخ : 15 Jan 2009 | ۱:۲۲ قبل از ظهر | نویسنده : Mehran

سلام خدمت شما علاقمندان زبان آلمانی

با هم درس اول  آموزش زبان آلمانی را شروع می کنیم.

برای یادگیری زبان آلمانی یکسری لغات پایه وجود دارد که من در این درس آنها را برای شما به همراه تلفظ آنها ذکر کرده ام.سعی کنید این لغات را کاملا فراگیرید چون در بیشتر مکالمات آلمانی آنها را خواهید دید.

آلمانی تلفظ

معنی فارسی

 Guten Tag

/گوتِن تاک/

روز بخیر
 Bitte /بیته/ لطفا
 Danke /دانکه/ متشکرم
 Ja /یا/ بله
 Nein /ناین/ خیر
 Entschuldigung /اِنت شولدیگُنگ/ متاسفم ، ببخشید
 Wie bitte? /وی بیته/ چی فرمودید؟
 Ich weiß nicht /ایش وایس نیشت/ نمی دانم
 Herr /هق/ آقا
 Frau /فقاو/ خانم
 Die Stadt /اِش تات/ شهر(درباره Die ، Das ، Der در درسهای بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد)
 Deutsch /دویتچ/  زیان آلمانی
 Ich heiße ... /ایش هایسه/  نام من ... است.
 Wie geht's? /وی گِهتس/ چطورید ؟(احوالپرسی غیر رسمی و دوستانه)
 Wie geht es Ihnen?

/وی گهت اِس ایهنِن/

حال شما چطور است؟(در احوالپرسی رسمی و مودبانه)
 Wie spät ist es?

/وی اِشپت ایست اِس/

ساعت چند است؟
 angenehm /آن گِنیم/ از ملاقات شما خوشبختم
 Sprechen Sie  Englisch?

/اِشپِقِشین زی انگلیش/

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
 Das ist ... /داس ایست/ این .... هست.
 Jahre /یاهقِه/ سال

خوب درس اول آموزش زبان آلمانی به پایان رسید در درس های بعدی ، لغات بیشتری را کار خواهیم کرد.

نظراتتان را هم درباره آموزشها ، در قسمت نظرات وبلاگ بیان کنید.تاريخ : 15 Jan 2009 | ۱:۲۲ قبل از ظهر | نویسنده : Mehran

امروز با درس دوم آموزش زبان آلمانی در خدمت شما هستم.

محتوای درس امروز بیشتر درباره حروف تعریف معین در زبان آلمانی است.

برای اینکه زیاد شما را سردرگم نکرده باشم ، اول درباره اسم در زبان آلمانی صحبت می کنم.

در زبان آلمانی جنسیت اسم بر سه نوع است :

۱- مذکر

۲- مونث

۳ - خنثی

البته برای یادگیری این که کلمه ای مذکر ، مونث و یا خنثی خواهد بود یا نه ، هیچ روش خاصی وجود ندارد و برای فراگیری آنها باید آنها را حفظ کرد و به عبارت دیگر با تمرین می توان مذکر ، مونث و یا خنثی بودن اسم را یاد گرفت.

حرف تعریف پیش از اسم می آید و جنسیت آن را از نظر دستور زبان تعیین می کند.پس بهترین روشی را که من به شما برای یادگیری اسم از لحاظ مذکر ، مونث و خنثی بودن آن به شما پیشنهاد می کنم این است که حرف تعریف هر اسم را به همراه خود آن اسم فرابگیرید. با این روش جنسیت هر اسمی را در زبان آلمانی کاملا به خاطر خواهید سپرد.

لذا برای اسم های زیر همیشه از حرف تعریف معین مربوط به آن اسم استفاده کنید:

 Der

 مذکر
 Die  مونث
 Das خنثی

برای مثال :

 

 Der  Fußball

 بازی فوتبال (مذکر)
 Die  Stadt  شهر (مونث)
 Das  Buch  کتاب (خنثی)

پس شما اگر می خواهید واژه Buch و مذکر ، مونث و یا خنثی بودن آن را یاد بگیرید بهتر است آنرا به شکل Das Buch فرابگیرید که برای همیشه خنثی بودن این کلمه را نیز به خاطر خواهید سپرد.

درس دوم آموزش زبان آلمانی نیز در اینجا به پایان رسید.در درس بعدی مثال های بیشتری در این مورد خواهم آورد.

سوالات و نظرات خود در رابطه با این درس را می توانید در بخش  نظرات این پست درج نمایید.من نیز سعی خواهم کرد در کوتاهترین زمان به آنها پاسخ دهم.تاريخ : 15 Jan 2009 | ۱:۲۱ قبل از ظهر | نویسنده : Mehran

 

آلمان کشور وسیعی است که در میانه اروپا قرار دارد و با ۹ کشور دیگر هم مرز است .آلمان شرقی و غربی در سال ۱۹۹۰ میلادی با هم متحد شدند.

مساحت این کشور برابر با ۳۵۷۰۲۲ کیلومتر مربع است. این کشور جمعیتی بالغ بر ۸۳۲۵۱۸۵۱ نفر در خود گنجانده است.پایتخت این کشور برلین می باشد .مردم این کشور به زبان آلمانی سخن می گویند .

کشاورزی و صنعت  :

فقط حدود ۶ درصد از مردم آلمان کشاورزند و محصولاتی چون گندم ، کتان ، جو ، سیب زمینی  و انگور به عمل می آورند.بیش تر مردم آلمان در صنعت و بخش خدمات کار می کنند .در بیشتر جاهای این کشور کارخانه وجود دارد - منطقه رور قلب صنعت آهن ، فولاد و مواد شیمایی است.کالاهای آلمانی عبارت است از : خودرو ، دوربین ، کامپیوتر و پارچه .

جاده ها:

یکی از صنایع پررونق آلمان خودروسازی است.و بیش تر مردم وسیله نقلیه شخصی دارند. در این کشور از دهه ۱۹۳۰ آزادراه ساخته اند.شبکه راه آهن نیز جدید  و کارا است.کرجی ها روی رود راین و سایر رودها و کانال ها بار جابجا می کنند.

آلمان بعد از ژاپن و ایالت متحده آمریکا سومین تولید کننده بزرگ خودرو در جهان است هر سال کارخانه های خودروسازی از سراسر دنیا آخرین مدل های خود را در نمایشگاه اتومبیل فرانکفورت به نمایش می گذارند

غذا ، جشنواره و فراغت :

آلمانی ها از آشپزی خوب و دل چسب لذت می برند . یکی از جشنواره های مشهور سالانه این کشور که در ماه اکتبر برگزار می شود جشنواره مونیخ است.از جمله غذاهای رایج آلمانی ها می توان سوسیس ، کلم ،شیرینی خامه ای و پنیر دودی اشاره کرد.بسیاری از مردم با پرداختن به فوتبال ، تنیس،راهپیمایی ، کوهنوردی و قایق رانی خستگی کار یکنواخت در کارخانه ها و اداره ها را جبران می کنند.

هنر و معماری :

در آلمان فیلسوف هایی چون کانت و هگل و نویسنده هایی مانند گوته و شیلر پرورش یافته اند .

باخ ، بتهوون ، واگنر و برامس موسیقی دانان مشهور آلمان هستند. خودرو را دو مهندس آلمانی به نام های دایملر و بنز اختراع کردند. و دانشمندان آلمانی در زمینه ساخت موتور جت و موشک فضایی پیشگام بوده اند.

این کشور به سبب ساختن ظرف های چینی و معماری که در بسیاری از کلیساهای باشکوه و قصر ها دیده می شود مشهور است.

جنگ و بازسازی :

آلمان صدها سال دارای دولت های محلی کوچکی بود که هر یک حاکم خاصی داشت. در قرن هجدهم حکومت پروس به قویترین حکومت آلمان تبدیل شد و سایر حکومت ها را با هم متحد کرد.در سال ۱۸۷۱ میلادی امپراتوری آلمان به و جود آمد.آلمان در جنگ جهانی اول(۱۹۱۸-۱۹۱۴) شکست سختی خورد.سپس آدولف هیتلر دیکتاتور نازی بر آن حکومت کرد  که کشور آلمان را به جنگ دوم جهانی (۱۹۳۹-۱۹۴۵) کشاند و باعث قتل میلیون ها انسان شد.شکست در این جنگ سبب تقسیم آلمان به دو بخش شد.آلمان شرقی را کمونیست ها اداره می کردند و آلمان غربی به یک کشور ثروتمند سرمایه دار تبدیل شد. در سال ۱۹۹۰ میلادی دو آلمان یکی شدند و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری به وجود آمد .اما کشور آلمان هنوز یک نیروی سیاسی و اقتصادی قدرتمند در اتحادیه اروپا است.تاريخ : 15 Jan 2009 | ۱:۲۱ قبل از ظهر | نویسنده : Mehran

اعداد در زبان آلمانی(بخش اول)

سلام.

امروز من در این پست می خواهم بخش اول آموزش اعداد در زبان آلمانی را به شما آموزش دهم.لطفا پس از مطالعه این درس سری هم به پست "لغات مشترک آلمانی و سایر زبان ها(به ویژه فارسی) مطلب 1" بزنید. که نکات جالبی درباره اعداد در زبان آلمانی نوشته ام که مطمئنا برایتان جالب خواهد بود.

قبل از هر چیز با توجه به این که دوستان از من خواسته بودند از نکات جالب زبان آلمانی بیشتر بگویم  می خواهم به نکته جالب دیگری اشاره کنم ولی اینبار درباره اعداد.

یادتان هست که در ریاضیات(به ویژه در  دوران دبیرستان) می گفتیم که "از اجتماع اعداد طبیعی با قرینه های این اعداد و هم چنین عدد صفر ، مجموعه ای ایجاد می شود به نام اعداد صحیح "

لابد باز به خاطر دارید که آنرا با حرف Z نشان می دادیم.خوب این حرف مخفف کلمه Zahlen در زبان آلمانی است.

نکته جالبتر اینکه انگلیسی زبان ها آمدند به جای آن از حرف I که مخفف کلمه انگلیسی Integer است استفاده کردند ولی می بینید که هنوز از حرف Z که مخفف یک کلمه آلمانی است خیلی بیشتر استفاده می شود و زور انگلیسی ها لااقل در این مورد به آلمانی ها نرسید.

خوب همانطور که گفته بودم قرار بود زبان آلمانی را با متدی جدید به شما بیاموزم ، مطلبی را که در بالا ارایه کردم قسمت کوچکی از این متد بود که مطمئنا در یادگیری زبان آلمانی فوق العاده به شما کمک می کند ولی فراموش نکنید نظر هم  بدهید.

خوب این مقدمه ای بود جالب برای بادگیری مبحث ساده و راحت اعداد در ربان آلمانی که آنرا در درس بعدی کامل توضیح خواهم داد.

پس تا درس بعدی

 Auf Wiedersehenتاريخ : 15 Jan 2009 | ۱:۲۰ قبل از ظهر | نویسنده : Mehran

اعداد در زبان آلمانی(بخش دوم)

درس امروزی که من می خواهم شروع کنم ادامه درس قبلی این وبلاگ است.پس برای آشنایی بیشتر سری هم به درس سوم بزنید.

خوب نکته مهمی که باید بگویم این است که در آلمانی تمامی اعداد مونث هستند.

خوب من در جدول زیر اعداد را با تلفظشان قرار داده ام.

 
آلمانی تلفظ

معنی فارسی

 null

 /نُل/

صفر

 eins /آینس/   یک
 zwei /تسوای / دو 
 drei /دِقای/   سه
 vier /فیه/   چهار
 fünf /فونف/   پنج
 sechs /زکس/   شش
 sieben /زیبن /  هفت
 acht /آخت/   هشت
 neun /نُین /  نه
 zehn /تسین /  ده
 elf / اِلف/  یازده
 zwölf /تسوُلف/   دوازده
 dreizehn /دِقایت سین/   سیزده
 vierzehn /فیهت سین/   چهارده
 fünfzehn /فونفت سین/   پانزده
 sechzehn /زِشت سین/   شانزده
 siebzehn /زیبت سین/   هفده
 achtzehn  /آخت سین/  هیجده
 neunzehn /نوینت سین/   نوزده
 zwanzig /تسوانتسیش/   بیست
 einundzwanzig /آین اُنت تسوانتسیش/  بیست و یک
 dreißig /قایسیش/  سی
 einunddreßig /آین اُنت دقایسیش/  سی و یک
 vierzig /فیهت سیش/  چهل
 fünfzig /فونفت سیش/  پنجاه
 sechzig

 /زشت سیش/

 شصت

 siebzig

/زیبت سیش/ 

 هفتاد

 achtzig

 /آخت سیش/

 هشتاد

 neunzig

 /نوینت سیش/

 نود

 hundert

 /هوندِرت/

 صد

 hunderteins

 /هوندرت آینس/

 صد و یک

 zweihundert

/تسوای هوندِرت/ 

 دویست

 tausend

/تاو زِند/ 

 هزار

 zehntausend

/تسن تاو زند /

 ده هزار

 hunderttausend

/هوندرت تاو زند/ 

 صد هزار

 dreihunderttausendvierhundert

 /دقای هوندرت تاوزند فیه هوندِرت/

 سیصد هزار و چهارصد

 eine Million

 /آینه میلیون/

یک میلیون 

 eine Milliarde

 /آینه میلیادِ/

  یک میلیارد

 
 
 
  یک نکته جالب اینکه آلمانی ها برای مثال عدد سیصد هزار و چهارصد را به صورت حروفی چسبیده به هم می نویسند که می شود: dreihunderttausendvierhundert که کلمه طولانی است و همانطور هم می خوانند و این مورد در مورد سایر اعداد نیز صدق می کند و به طور کلی اعدادشان را به صورت حروفی پشت سر هم می نویسند و می خوانند.
خوب دوستان امیدوارم این درس را کامل یاد گرفته باشید .لطفا در قسمت نظرات هم حتما نظراتتان درباره این پست بنویسید.
ممنون


تاريخ : 15 Jan 2009 | ۱:۱۹ قبل از ظهر | نویسنده : Mehran

در ادامه آموزش زبان آلمانی در خدمت شما دوستان هستم.درس امروز که می خواهم برایتان بگم درباره ضمایر شخصی در آلمانی است.

همانطور که می دانید ضمایر شخصی در زبان فارسی عبارتند از : من ، تو ، او ...

در آلمانی نیز برای برخی از اشخاص(مثل زبان فارسی) ضمایری به عنوان احترام استفاده می شود(مثلا در فارسی اگر بخواهیم به شخصی احترام بگذاریم به جای استفاده از واژه تو ، از واژه شما استفاده می کنیم.) که این نشاندهنده غنی بودن زبان و نشانه تاکید این زبان به احترام به اشخاص است (در زبان فرانسه نیز اینگونه است ولی زبان انگلیسی این چنین نمی باشد) .

خوب در جدول زیر ضمایر شخصی آلمانی را قرار می دهم .و دوستان هر کجا سوالی داشتید می توانید در بخش نظرات مطرح کنید بنده در اسرع وقت(نهایتا دو روز) پاسخ شما را خواهم داد.

 

 ضمیر شخصی مفرد

 ضمیر شخصی جمع

ich

 من 

wir

  ما

du

 تو -- زمانی که مخاطب را کاملا می شناسید یا با وی بسیار صمیمی هستید

ihr

 شما -- حالت صمیمی و دوستانه برای مخاطب قراردادن یک جمع چند نفره

Sie

 شما -- حالت محترمانه برای مخاطب قرار دادن یک نفر

 Sie

 شما-- حالت محترمانه و رسمی برای مخاطب قرار دادن یک جمع چند نفره

er

 او (مذکر)

 sie

 آنها -- برای تمامی کلمات مذکر ، مونث ، خنثی

es

 او (خنثی)

sie

 او (مونث)

در جدول بالا که برایتان قرار دادم تمامی ضمایر شخصی را قرار دادم.هیچ نگران نباشید بسیار ساده و آسان است.شاید تعجب کرده باشید که کلمه Sie چندین بار در این جدول آمده است شاید بپرسید چگونه بفهمیم کدام است.خوب این خیلی راحت است با استفاده از فعلی که در جمله می آید راحت می توان فهمید منظور کدام است.درباره فعل ها در درس های بعدی بیشتر برایتان توضیح می دهم.

راه دیگری هم وجود دارد.هرجا کلمه Sie با  حرف بزرگ آمد منظور Sie است که برای احترام استفاده می شود و این کلمه فقط معنی شما می دهد (چقدر راحت)

نکته مهم :در زبان آلمانی کلمات خنثی ، مذکر و مونث  در هر کجای جمله که باشند حرف اولشان بزرگ نوشته می شود.

Das ist ein Buch---------این یک کتاب است

اگر به جمله بالا نگاه کنید متوجه می شوید که حرف اول  کلمه Buch با حرف بزرگ نوشته شده است و این برای کلیه کلمات صادق است و در صورت کوچک نوشتن غلط است. و به سادگی می توانید نکته فوق را به خاطر بسپارید.

من منتظر نظرات شما هستم تا بتوانم درس بعدی را شروع کنم.اگر مشکل یا سوالی داشتید می توانید در بخش نظرات مطرح کنید.تاريخ : 15 Jan 2009 | ۱:۱۸ قبل از ظهر | نویسنده : Mehran

سلام

امروز خدمت شما علاقمندان  زبان آلمانی رسیدم تا بخش جدیدی را با عنوان بخش سمعی-بصری برای وبلاگ افتتاح کنم.

من در این بخش تلفظ کلمات آلمانی ، فیلم های آلمانی ، Powerpoint های جذاب آموزش آلمانی،تلفظ جملات کتاب های آموزش آلمانی، را به طور رایگان برای شما علاقمندان زبان شیرین آلمانی قرار خواهم داد تا بتوانید آنها را دانلود نمایید.

قابل توجه است بیشتر توجه بنده به فایل های Powerpoint آموزش آلمانی است.من خودم برایتان Powerpoint  های بسیار جالبی برای فراگیری زبان آلمانی طراحی کردم که علاوه بر دارا بودن انیمیشن جملات را به شیوه بسیار عالی برایتان تلفظ می کند و شما می توانید آنها را به طور رایگان از وبلاگ آموزش آلمانی من رایگان دانلود نمایید.

بیشتر توجه بنده نیز این بوده است که سعی کنم علاوه بر محیطی خوب در این Powerpoint ها کاری کنم که شما بتوانید علاوه بر تلفظ جملات آلمانی ، معنای فارسی هر جمله را نیز در مقابل آن مشاهده نمایید.

بنده در خلق این Powerpoint ها آموزش آلمانی ،از معتبرترین منابع آموزشی آلمانی موجود در سراسر جهان کمک گرفته ام به طوری که می توانید به راحتی بدون نیاز به ابزار دیگری و با استفاده از این آموزش ها براحتی زبان آلمانی را مدت کوتاهی و ب طور رایگان فراگیرید.

بنده اولین فایل Powerpoint آموزش آلمانی را در زیر قرار می دهم تا شما دوستان بتوانید آن را به طور رایگان دانلود نمایید.البته فایل ها را برای کاهش حجمشان به صورت Zip شده قرار داده ام.

دانلود فایل Powerpoint آموزش آلمانی (شماره ۱)

حجم : ۲۷۱ کیلوبایت

باید توجه کنید که این فایل ها دارای پسورد هستند که کافی است شما دوستان برای دریافت رایگان پسورد فایل ها ، ایمیل خود را در بخش نظرات همین پست قرار دهید تا من حداکثر تا پایان  روز(در بیشتر مواقع خیلی زودتر) پسورد را برایتان ارسال کنم.

مطمئن باشید با این فایل ها، زبان آلمانی را می توانید در مدتی بسیار کوتاه و رایگان فراگیرید.

ممنونتاريخ : 15 Jan 2009 | ۱:۱۷ قبل از ظهر | نویسنده : Mehran
آموزش بیان ساعت در زبان آلمانی

با توجه به استقبال بسیار زیاد شما علاقمندان زبان آلمانی و طی ایمیل ها و نظراتی که فرستاده بودید مبنی بر مفید بودن آموزش زبان آلمانی و فایل  Powerpoint پست قبلی ،امروز درس جدیدی را قرار خواهم داد که موضوع این درس درباره بیان ساعت ها در زبان  آلمانی است.در این فایل دوم آموزش زبان آلمانی که طراحی کردم نیز کلیه جملات به فارسی معنی شده و حتی می توانید تلفظ  جملات را نیز بشنوید.

دانلود فایل Powerpoint آموزش زبان آلمانی(فایل 2-بیان ساعت در زبان آلمانی)

حجم : 289 کیلوبایت

باید توجه کنید که این فایل ها دارای پسورد هستند که کافی است شما دوستان برای دریافت رایگان پسورد فایل ها ، ایمیل خود را در بخش نظرات همین پست قرار دهید تا من حداکثر تا پایان  روز(در بیشتر مواقع خیلی زودتر) پسورد را برایتان ارسال کنم.پیچک